Professor Pascal Schweitzer

Prof. Dr. Pascal Schweizer
Post:TU Kaiserslautern
Postfach 3049
67663 Kaiserslautern
Room: 48-653
Email: schweitzer [at] cs.uni-kl.de
Phone: +49 631 205 2509

Forschungsinteressen

Laufende Projekte

Wissenschaftlicher Werdegang

Seit Oktober 2017Professor an der TU Kaiserslautern